EKWS VÖÖEKSAMITE MÄÄRUS

Vastu võetud 19.07.2002, Redaktsioon 01.02.2003Käesolevad atesteerimismäärused ja vöönõuded on aluseks kogu ametlikule wadokai karate tegevusele Eestis

1.      Üldosa, eesmärgid ja põhimõtted.

1.    Sätestada kõik vööeksamitega seonduv EKWS klubides.
2.    Kõik eksamitel vastuvõetud otsused vormistatakse kirjalikult EKWS arhiivis.
3.    EKWS TK koguneb regulaarselt EKWS laagrites ja vajadusel ka erakorralisena.
4.    EKWS TK sätestab karate-alase kvalifikatsiooni väljaandmise nõuded, mis vastavad JKA Wadokai nõuetele.
5.    EKWS organiseerib laagreid ja vööeksameid.
6.    Vööastmete vahelejätmine ei ole lubatud.
7.    Vööeksami eesmärgiks on õpilase testimine.
8.    Nõuded on kõigile ühesugused,  Tehniline Komisjon arvestab kandidaatide soo, vanuse ja tervisliku seisundiga.
9.    Vööeksami mittesooritanutele jääb kehtima endine vööaste
10.  Vööeksam on tasuline ja korduseksam tasuta. Vööeksami tasud määrab EKWS-i juhatus.
11.  Vööeksami mittesooritanu saab eksamit sooritada järgnevalt toodud ajavahemike möödudes.
12.  Eksamineerija vastutab oma välja antud vööastmete tehnilise kvaliteedi eest.
13.  Vööeksamid on  reeglina avatud EKWS-i liikmetele.

2.      Eksamineerijate pädevus.

1.      Vööeksamit võivad vastu võtta isikud, kellele on selleks õiguse andnud EKWS Tehniline Komisjon.
2.       Eksamineerimisastmed on :
3.      B kategooria peab: 4.      A kategooria peab:

omama vähemalt 1. dan JKA Wadokai

EKWS kehtiv A-kategooria õpetajatunnistus

olema EKWS liikmesklubi instruktor.

Annab õiguse vastu võtta  eksamit kuni 5.Kyu'ni, kaasa arvatud.

5.      Alates 4. Kyu-st kuni 1. Kyu-ni tuleb eksam sooritada EKWS TK, pärast EKWS korralist laagrit. 4. Kyu kuni 1. Kyu eksami vastuvõtmise õigus ja kohustus on TK-l.
6.      Alates 1. dan astmest tuleb eksam sooritada Jaapani Karate Assotsiatsiooni Wadokai (JKA) instruktoritele või komisjonile koos taotluse ja registreerimisega EKWS.

3.      Eksami tulemuste registreerimine, kinnitamine ja tühistamine.

1.      Omistatud vööaste kuulub registreerimisele EKWS TK 7 päeva jooksul. See kantakse EKWS Vööregistrisse (EVR).
2.      EVR on ainuke EKWS klubidele kehtiv register..
3.      Alates 8. kyu-st esitab registreerimisel klubi EKWS-i peasekretärile 14 päeva jooksul kirjalikult eksamiprotokolli, kus on õpilase nimi, klubiline kuuluvus, eelnev ja saadud aste, EKWS passinumber, eksami kuupäev.
4.      Kehtivateks loetakse vaid EKWS TK ja EKWS TK õiguse saanud õpetajate korraldatud vööeksamid.
5.      Vööeksami  tingimuste mittetäitmisel, reglemendi rikkumisel või EKWS TK-le valeandmete esitamisel on EKWS TK-l õigus vööeksami tulemus tühistada. Eksamitasu ei tagastata.

4.      Vööeksamiks ettevalmistumise minimaalne aeg ja ealised nõuded.

Kehtiv aste Soovitav aste Ettevalmistusaeg ja minimaalne vanus
- 10. kyu 1 kuu
10. kyu 9. kyu 3 kuud
9. kyu 8. kyu 3 kuud
8. kyu 7. kyu 6 kuud
7. kyu 6. kyu 6 kuud
6. kyu 5. kyu 6 kuud
5. kyu 4. kyu 6 kuud
4. kyu 3. kyu 9 kuud
3. kyu 2. kyu 12 kuud
2. kyu 1. kyu 12 kuud
1. kyu 1. dan 12 kuud, vanus 18 a.
1. dan 2. dan 24 kuud, vanus 21 a.
2. dan 3. dan 36 kuud

1.      Minimaalsete harjutamise aegade lühendamine ei ole lubatud. Ettevalmistusaega hakatakse lugema eelmise astme omistamisest.
2.      Ettevalmistusaegade aluseks on katkematu treening vähemalt 2 korda nädalas. Seega 1 kuu = näiteks (4,5 nädalat x 2) 9 treeningut.
3.      Ebaõnnestunud kyu eksami korral algab uus harjutusaeg. Korduseksam toimub 8.-6. kyu 3 kuu ning 5.-4. kyu 6 kuu pärast.
4.      Juhul, kui sama kyu eksam ebaõnnestub ka teistkordselt, lubatakse eksamit korrata alles ühe aasta pärast.
5.      Ebaõnnestunud Dan eksamit võib korrata aasta möödudes.
6.      Juhul kui üks ja sama Dan-i eksam ebaõnnestub ka teistkordselt, otsustab EKWS TK kolmandale eksamile lubamise küsimuse.

5.      Eksamile lubamise eeltingimused ja nõuded.

(muudetud 01.02.2003)
Kandidaadid, kes soovivad tulla vööeksamile, peavad eelnevalt olema täitnud järgmised tingimused:
1)      Kandidaat peab eelnevalt olema üles näidanud tõsist suhtumist - see tähendab kõrvalekaldumatut kinnipidamist Karate-do eetika, moraali ja kõlbelise käitumise põhimõtetest.
2)      Karateka käitumine nii treeningul kui ka väljaspool  peab andma selge pildi tema arengutasemest nii õpetajale kui ka eksamikomisjonile.
3)      Alates 8. kyu-st peab karatekal olema EKWS karatepass.
4)      Iga eksami juurde võib kuuluda ka test, kus kontrollitakse teadmisi Karate-eetikast, harjutamise metoodikast, terminoloogiast, teooriast ja muust asjassepuutuvast.
5)      Alates 4. kyust tuleb kandidaadil teha essee või referaat.
6)      Kandidaat peab omama ettenähtud arvu punkte

Kohustuslikud punktid vastavalt vööastmele:

7. kyu ·        3
6. kyu ·        5
5. kyu ·        8
4. kyu ·        9
3. kyu ·        10
2. kyu ·        10
1. kyu ·        12
1. dan ·        12
2. dan ·        16
3. dan ·        24
4. dan ·        32

Eksamiks vajalikke punkte on võimalik saada:

·        Klubi laager - 1 punkt
·        EKWS-i suurlaager - 2 punkti
·        Rahvusvaheline laager Eestis - 2 punkti
·        Rahvusvaheline stiili laager väljaspool Eestit - 3 punkti (Shingo Ohgami, Kim Hansen)
·        Muu koolitus (meditsiin, kohtunikukoolitus) 1 punkt
·        Võistlustel osalemine 2 punkti (1 võistlus = 1 punkt) Täisarv punkte saadakse vaid täies mahus osaletud laagri eest. Iga puuduva punkti kohta tuleb miinimumajale lisada 3 kuud aktiivset harjutusaega.

1.      Kandidaadi tehnilised oskused peavad olema õpetaja poolt üle vaadatud. Eksamiks peab olema õpetaja soovitus.
2.      Dan astme taotleja peab osalema regulaarselt EKWS ürtustel ja edendama oma organisatsiooni.
3.      Klubiinstruktorite Dan´i tõstmise kriteerium on ka tema klubi liikmete osalemine EKWS üritustel, külalisinstruktorina EKWS ja EKWS klubide laagrites.

6.      Eksamile registreerumine, eksami käik.

1.      Alates 4. kyu-st esitab õpilane vähemalt 14 päeva enne vööeksamit EKWS-i peasekretärile vormikohase avalduse.
2.      Vööeksamile tulnud õpilane registreerub, esitades selleks vormikohaselt täidetud karate- passi, eelnevalt täidetud eksamiprotokolli blanketi ning tasub eksamimaksu enne eksami algust.
3.      Vööeksam algab ja lõpeb rituaaliga.
4.      Eksamil võib küsida ka madalamate vööastmete materjali.
5.      EKWS vöötunnistus saadetakse klubile hiljemalt 7 päeva jooksul

7.      Eesti Wadokai vööde värvused

(muudetud 01.02.2003)
10. kyu             valge + must triip
9.   kyu             valge + 2 musta triipu
8.   kyu             kollane
7.   kyu mon      kollane + must triip
7.   kyu             oranž
6.   kyu mon      oranž + must triip
6.   kyu             roheline
5.   kyu  mon      roheline + must triip
5.   kyu             sinine
4.   kyu mon      sinine + must triip
4.   kyu             violetne
3.   kyu mon      violetne + must triip
3    kyu             pruun
2.   kyu mon      pruun
2.   kyu             pruun
1.   kyu mon      pruun
1.   kyu             pruun
1.   dan ja üles      must

Töötas välja EKWS TK.

Esitada EKWS Juhatusele kinnitamiseks.